Przejdź do menu głównego

Przejdź do treści


Informacje o stronie

Prawa autorski

Właścicielem i operatorem strony internetowej www.karieravnemocnici.cz jest firma Oblastní nemocnice Náchod a.s., z siedzibą Purkyňova 446, Náchod, wpisana w Rejestrze Handlowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Hradci Králové, dział B, nr pozycji 2333, Regon: 26000202, NIP: CZ26000202, która zgodnie z Ustawą nr 121/2000 Dz.U. Rep. Czeskiej, prawo autorskie, jest uprawniona do realizacji praw majątkowych do tej strony internetowej (dalej zwana „Operatorem”).

Operatorowi przynależą wszystkie prawa autorskie do całości zawartości, którą Operator umieszcza na stronie internetowej www.karieravnemocnici.cz, w tym tekstu, designu strony, rysunków technicznych, grafik, wszelkich ilustracji na tej stronie, jak również wyboru i sposobu układu plików, które zawiera ta strona.

Prawa i obowiązki Operatora i użytkowników podczas korzystania z tej strony podlegają zasadom. Zasady te stosują się do wszystkich osób odwiedzających  stronę (zwani dalej „Użytkownikami”). Użytkownik wyraża zgodę na zasady wchodząc na dowolną stronę internetową Operatora lub w jakikolwiek inny sposób używając jakiejkolwiek informacji umieszczonej na stronie internetowej Operatora.

Opublikowane wszelkich danych lub informacji na stronie www.karieravnemocnici.cz, za wyjątkiem niniejszego dokumentu, nie ma charakteru czynności prawnej, jeżeli w poszczególnych przypadkach nie zostanie podane inaczej.

Ochrona danych

Gromadzone informacje i sposób ich wykorzystania

W ramach dostępu do strony Operator zobowiązany jest do udostępnienia danych osobowych, za wyjątkiem niezbędnych technicznych plików cookies. W takim przypadku Operator będzie dysponował tymi danami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przekazywanie danych osobowych

Operator współpracuje z firmami, które świadczą mu różne usługi. Te firmy, o ile zostały do tego upoważnione, mogą dysponować danymi osobowymi Użytkownika, przy czym pracują z tymi informacjami tylko podczas wykonywania swoich obowiązków i nie mogą ich używać do innych celów. Operator nie sprzedaje, nie przenosi i nie przekazuje danych osobowych stronom trzecim.

Operator zastrzega sobie jednak prawo do korzystania lub przekazywania jakichkolwiek danych, potrzebnych do ochrony integralności sieci, spełnienia wymagań Użytkownika lub podczas postępowania sądowego i dochodzenia prowadzonego w interesie publicznym.

Jeżeli Użytkownik życzy sobie zmienić swoje dane osobowe, które posiada Operator, może to zgłosić pod adresem e-mail lub pod adresem pocztowym podanym na stronie Kontakty.

Cookies

Na tych stronach internetowych pracujemy z plikami cookies. Więcej o naszej pracy z cookies można przeczytać na stronie Informacje o cookies.

Linki do innych stron

Na stronie www.karieravnemocnici.cz podano linki do stron, których Operator nie kontroluje. Jeżeli Użytkownik odwiedzi jedną z tych stron, powinien zapoznać się z ich zabezpieczeniem danych osobowych. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za procedury i politykę innych firm.

Zmiany w polityce ochrony danych osobowych

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany swojej polityki ochrony danych osobowych w jakikolwiek sposób i kiedykolwiek, przy czym bieżący stan będzie zawsze umieszczany na tych stronach.

Zachowanie Użytkowników

Korzystając z tej strony Użytkownikowi nie wolno ingerować w jej zabezpieczenia, nie może używać tej strony do przenoszenia szkodliwych plików i próbować wejść do publicznie niedostępnych miejsc. Użytkownik jest również zobowiązany do przestrzegania praw autorskich Operatora tej strony internetowej.

Odpowiedzialność i właściwość prawna

Wszelkie ryzyka wynikające dla Użytkownika z korzystania z tej strony internetowej, spoczywają całkowicie na Użytkowniku, a Operator nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Wszelkie spory wynikające z korzystania z tej strony będą rozstrzygane przez miejscowo właściwy sąd w Republice Czeskiej i zgodnie z prawem Republiki Czeskiej.

Postanowienia tych warunków, które z jakiegokolwiek powodu staną się niewykonalne, będą uważane za rozłączne względem pozostałych postanowień, i nie będą miały wpływu na ich ważność i wykonalność.

Deklaracja dostępności

Operator strony internetowej oświadcza, że ta strona ma na celu zapewnienie maksymalnej dostępności treści i wszystkich jej funkcjonalności dla wszystkich użytkowników Internetu.

Treść prezentacji została stworzona za pomocą programu HTML5, natomiast strona wizualna prezentacji z wykorzystaniem CSS3.

Podczas tworzenia tej strony została uwzględniona Wytyczna Metodyczna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej do Obwieszczenia nr 64/2008 Dz.U. Rep. Czeskiej (Obwieszczenie ws. dostępności), główne normy WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0, z dnia 11. 12. 2008 r.), z naciskiem na dotrzymanie reguł poziomu A, i wskazówek metodycznych projektu „Blind Friendly Web 2.3“ Zjednoczonej Organizacji Osób Niewidomych i Niedowidzących w Republice Czeskiej (z dnia 31. 03. 2005 r.).

Zalecane rozszerzenie przeglądarki

W formacie PDF oferujemy kilka dokumentów i dodatkowych informacji, które są zbyt duże, i zalecamy ich pobranie. Aby wyświetlić te dokumenty, trzeba mieć zainstalowaną przeglądarkę Adobe Reader, którą można pobrać za darmo na stronie firmy Adobe Systems, Inc..

Niektóre dokumenty zostały opublikowane w jednym z formatów aplikacji Microsoft Office. Dla wszystkich tych formatów na stronie spółki Microsoft jest dostępna przeglądarka, którą można za darmo pobrać i zainstalować w swoim komputerze; ewentualnie można pobrać za darmo pakiet biurowy Open Office.

Informacje o autorze strony

Stronę internetową zrealizowała i nią zarządza agencja internetowa FG Forrest, a.s. (www.fg.cz). Prezentacja / portal jest obsługiwany za pomocą Edee.one – CMS & E-commerce platform. W razie pytań lub stwierdzenia problemów technicznych prosimy o kontakt z autorami za pośrednictwem e-maila pod adresem info+karieravnemocnici.cz@fg.cz.


Przejdź do menu głównego